Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Oblast působnosti

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny obchodní vztahy mezi společností bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, D-80331 Mnichov, Německo (dále jen „bitiba“), a jejími zákazníky skrze internetový obchod www.bitiba.cz.

1.2. V jiných zemích, než je Spolková republika Německo, dodává bitiba pouze konečným spotřebitelům. Tyto obchodní podmínky se proto vztahují pouze na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je spotřebitelem, tedy nejedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povo-lání (dále jen „Zákazníci“).

2. Sdělení před uzavřením smlouvy, objednávací proces, uzavření smlouvy, omezení

2.1. Sdělení před uzavřením smlouvy

2.1.1. ze strany bitiby nejsou účtovány žádné náklady za použití prostředků komunikace na dálku, Zákazníkovi však mohou vzniknout obvyklé náklady spojení s užíváním těchto služeb vůči třetím osobám (např. mobilní operátor, poskytovatel internetového připojení),

2.1.2. s výjimkou způsobu platby dobírkou (čl. 9.4) požaduje bitiba úhradu kupní ceny (zálohu v plné výši) resp. platby kartou rezervaci částky odpovídající kupní ceně (čl. 9.3) před vyexpedováním zboží Zákazníkovi,

2.1.3. bitiba neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, či smlouvy na dobu neurčitou,

2.1.4. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném bitibou uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem; celkové náklady na dodání zboží nebo služby se mohou lišit podle zvolené metody a poskytovatele do-pravy, jakožto i způsobu platby a hodnoty objednaného zboží,

2.1.5. kupní smlouva bude uložena u bitiby, přičemž uživatel k ní nemá přístup, shrnutí objednávky je součástí automatického potvrzení zaslaného Zákazníkovi emailem.

2.2. Objednávací proces

2.2.1. Bitiba nabízí svým Zákazníkům kompletní sortiment v souvislosti s chovem domácích zvířat. Kliknutím na výrobek, či jeho popis, přejde Zákazník na detaily produktu, např. detaily týkající se designu produktu, velikosti, příchutě. Výrobek se umístí do virtuálního nákupního košíku zadáním požadovaného množství produktu a kliknutím na symbol nákupního košíku.

2.2.2. Po kliknutí na symbol “nákupního košíku” v pravém horním rohu internetového obchodu se Zákazníkovi zobrazí přehled všech vybraných produktů, které může kdykoliv kontrolovat a v případě nutnosti tvořit změny.

2.2.3. Pokud Zákazník dokončil svůj výběr produktů, pokračuje skrze tlačítko „K objednávce/pokladně”. Registrovaní zákazníci zde zadávají své uživatelské jméno a heslo, aby se automaticky načetly jejich uložené údaje. Nový Zákazník se může zaregistrovat jako uživatel a nastavit svůj účet nebo pokračovat v nákupu bez registrace. V takovém případě musí neregistrovaný Zákazník zadat svou adresu a fakturační údaje na následující stránce.

2.2.4. V dalším kroku se Zákazník dostane k poslednímu kroku objednávky, a to je “Přehled“. Zde se Vám zobrazí celá objednávka s cenami jednotlivých výrobků (včetně DPH) a cena za poštovné a balné. V tomto kroku může Zákazník obsah celé objednávky zkontrolovat.

2.2.5. Zákazník závazně objedná v momentě, kdy v posledním kroku klikne na ikonu “Objednat”. Tímto je objednávka odeslána.

2.3. Uzavření smlouvy

2.3.1. Obrázky v internetovém obchodě jsou určeny pro ilustraci, nepředstavují závazné nabídky prodeje. Závazná nabídka pro vytvoření kupní smlouvy a pro dokončení procesu objednávky se tvoří kliknutím na tlačítko „Koupit“. Zákazník poté obdrží automatické potvrzení o přijetí objednávky e-mailem (potvrzení objednávky). Toto potvrzení objednávky nepředstavuje žádné přijetí nabídky. Smlouva s bitibou je uzavřena až v okamžiku, kdy bitiba zašle objednané produkty Zákazníkovi a toto odeslání potvrdí druhým emailem (potvrzení o odeslání).

2.3.2. Zboží nabízené v obchodě je prodáváno výhradně fyzickým osobám nepodnikatelům, tj. pouze spotřebitelům, kteří uzavírají kupní smlouvu za účelem, který nelze přičítat jejich podnikatelské ani nezávislé profesní činnosti. Nabídky, které se objevují na našich webových stránkách www.bitiba.cz, tedy nejsou určeny podnikatelům. Podnikatelé jsou fyzické nebo právnické osoby nebo společnosti s právní subjektivitou, které při uzavírání právního úkonu jednají v rámci své obchodní nebo samostatné profesní činnosti.

2.4. Množstevní omezení, komerční prodej

2.4.1. Prodej nabízeného zboží je možný pouze v množství obvyklém pro domácí spotřebu a pouze plnoletým osobám (spotřebitelům). V případě oklamání zákazníkem si společnost bitiba vyhrazuje možnost podniknout právní kroky. Komerční prodej zakoupeného zboží není povolen. Společnost bitiba si vyhrazuje právo nepřijmout smluvní nabídky (objednávky), které působí dojmem, že byly učiněny za účelem dalšího komerčního prodeje zboží.

3. Poštovné a balné

3.1. Bitiba dodává od minimální hodnoty objednávky ve výši 299 Kč (bez poštovného). Dodání zdarma je od hodnoty objednávky 799 Kč, při hodnotě objednávky v rozmezí 299 Kč a 598 Kč je účtováno poštovné ve výši 59/79 Kč. V případě objednávky v hodnotě mezi 599 Kč a 798 Kč je účtováno poštovné ve výši 49/59 Kč. Námi zasílané balíky mají maximální hmotnost 31 kg, objednávky s vyšší hmotností budou poslány ve dvou a více balících (v závislosti na váze). 

Více informací o poštovném a balném naleznete zde.

4. Dodání zboží

4.1. Pokud není uvedeno jinak, je dodací lhůta stanovena na 2-4 pracovní dny od vyexpedování. Informace o dodacích podmínkách jsou uvedeny zde.

4.2. V případě, že některé z objednaných produktů nejsou skladem, je bitiba oprávněna zaslat dílčí zásilku na své náklady, pouze pokud s tímto Zákazník souhlasí.

4.3. V případě, že bitiba není schopna bez vlastního zavinění objednaný produkt Zákazníkovi dodat kvůli chybě na straně dodavatelů tohoto produktu, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě musí bitiba neprodleně Zákazníka informovat a navrhnout jinou možnost v podobě srovnatelného výrobku. Pokud srovnatelný výrobek není k dispozici, nebo v případě, že Zákazník o srovnatelný výrobek nebude jevit zájem, bitiba bez zbytečného odkladu vrátí Zákazníkovi vynaložené protiplnění.

4.4. V případě poškození výrobku během dodání kontaktuje Zákazník neprodleně zákaznický servis. V důsledku oznámení podává bitiba stížnost týkající se škody u dopravce nebo dopravní-ho pojistitele. Pokud Zákazník poškození při přepravě nenahlásí, nemá toto žádný dopad na jeho zákonná práva z vadného plnění.

5. Výhrada vlastnictví

5.1. Až do okamžiku kompletního zaplacení ceny zůstává zboží vlastnictvím společnosti bitiba. Před převedením vlastnictví není dovoleno zboží převést na další osobu, zastavit, zpracovat nebo změnit bez souhlasu bitiby.

6. Poučení o odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Zákazníci jsou oprávněni ve lhůtě čtrnácti dní od smlouvy odstoupit. Následující ustanovení se týkají práva na odstoupení od smlouvy a vyloučení práva na odstoupení od smlouvy. Pokud má Zákazník jakékoliv další otázky k odstoupení od smlouvy, může se obrátit na náš zákaznický servis.

Návod na odstoupení od kupní smlouvy

6.2. Zákazník má právo během čtrnácti dnů bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne čtrnáct dní ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte/získá do fyzického držení poslední zboží z dané objednávky.

6.3. Abyste mohli uplatnit právo na odstoupení, musíte nás (bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, D-80331 Mnichov, Německo, telefon: +420 234 688 468, email: service@bitiba.cz) informovat prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy.

6.4. Můžete k tomu použít také přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy, který ale není povinný.

6.5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačí, abyste odeslali oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Následky odstoupení od smlouvy

6.6. V případě účinného odstoupení od smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi za dané objednávky, a to včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností). Platby musí být vráceny nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme od Vás obdrželi oznámení odstoupení od smlouvy, resp. vrácení zboží dle zákona č. 89/2012 Sb.

6.7. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek (s výjimkou dobírky), který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, ledaže by bylo s Vámi dohodnuto něco jiného; v žádném případě Vám za vrácení plateb nebudou účtovány žádné poplatky. V případě platby na dobírku souhlasí kupující přijetím těchto podmínek, že mu bude částka vrácena bankovním převodem na vlastní bankovní účet. Vrácení plateb můžeme odepřít, dokud ne-obdržíme zpět zboží nebo nám nepředložíte důkaz, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, kte-rá skutečnost nastane dříve.

6.8. Zboží bez prodlení a v každém případě ne později než čtrnáct dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět na adresu:

bitiba

Česká pošta – Postkomplet UL

Jateční 436/77

400 01 Ústí nad Labem

6.9. Čtrnáctidenní lhůta je zachována, bude-li zboží v této lhůtě odesláno.

6.10. Veškeré náklady spojené se zpětnou zásilkou Vám uhradíme.

6.11. V případě odstoupení od smlouvy může být vrácená kupní cena ponížená o snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Konec poučení o odstoupení od kupní smlouvy


Vyloučení práva odstoupení od kupní smlouvy

6.12. Právo na odstoupení od kupní smlouvy neplatí v případě dodání zboží:

6.12.1. které nebylo továrně vyrobeno a pro jehož výrobu byl rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitele nebo bylo upraveno podle osobních potřeb spotřebitele;

6.12.2. které podléhá rychlé zkáze nebo jehož datum spotřeby může být rychle překročeno;

6.12.3. v uzavřeném obalu, které není vhodné pro navrácení z důvodů týkajících se ochrany zdraví a hygieny, pokud bylo po doručení porušeno uzavírání (pečeť),

6.12.4. které bylo po doručení neoddělitelně smíseno s jiným zbožím.

Formulář na odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář

6.13. Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte a zašlete nám prosím následující formulář na adresu:

Bitiba GmbH, Kundenservice,

Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 Mnichov, Německo,

zákaznický servis

(https://www.bitiba.cz/contact/)

Tímto odstupuji / odstupujeme (*) od mnou / námi uzavřené smlouvy (*) následujícího zboží (*)/ následujících služeb:

— Objednáno dne (*)/Doručeno dne (*):

—Jméno spotřebitele:

— Adresa spotřebitele:

— Podpis spotřebitele (pouze při zaslání poštou):

— Bankovní spojení pro vrácení peněz: Vyplňte prosím tyto údaje v případě, že objednáváte na dobírku a jste majitelem bankovního účtu.

— Datum:

U polí označených (*) prosím škrtněte nehodící se variantu.

7. Stížnosti a mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

7.1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, napište nám přes náš kontaktní formulář (https://www.bitiba.cz/contact_us). Mimosoudní vy-řizování stížností spotřebitelů zajišťuje bitiba prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře. In-formaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle bitiba na elektronickou adresu Zákazníka.

7.2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě zákona č. 378/2015, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

7.3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz zde (http://www.mpo.cz/dokument169867.html).

7.4. U České obchodní inspekce má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím online for-muláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce (https://adr.coi.cz/cs).

7.5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u bitiby poprvé.

7.6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jen spotřebitel žijící v EU proti podnikateli se sídlem v EU. Bitiba nemá povinnost ani zájem účastnit se tohoto mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím platformy.

7.7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

7.8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

7.9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

8. Práva z vadného plnění, jejich uplatnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí českým právem a jeho příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Bitiba odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Za vadu se považuje i plnění jiné věci, jakož i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Bitiba zejména odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které bitiba nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití bitiba uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře, hmotnosti, barvě a velikosti a

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebe-ní, kterou zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Na dárek poskytnutý bitibou k nákupu se nevztahuje záruka ani odpovědnost prodávajícího za vady.

8.5. Neoznámil-li Zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8.6. Neoznámil-li Zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jednáli se o skrytou vadu, platí totéž, nebylali vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8.7. V případě, že je na obalu zboží či v reklamě uvedena delší doba použitelnosti, než jaká je uvedená v době pro výskyt vady uvedená v 8.4 větě druhé, pak se pro účely čl. 8.4 věty druhé vychází z této delší doby. U zuživatelného zboží bude vyznačen doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě u zboží podléhajícího rychlé zkáze, doba, po kterou lze věc použít.

Podstatné porušení smlouvy

8.8. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo:

8.8.1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady,

8.8.2. na odstranění vady opravou věci;

8.8.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

8.8.4. odstoupit od smlouvy.

8.9. O podstatné porušení smlouvy jde tehdy, pokud je vadné plnění takového rázu, u kterého by bitiba při uzavírání smlouvy věděla či mohla vědět, že by Zákazník smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal.

8.10. Zákazník sdělí bitibě, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu bitiby; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

8.11. Neodstraní-li bitiba vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

8.12. Nezvolí-li si Zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz čl. 8.14.

8.13. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

Nepodstatné porušení smlouvy

8.14. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.15. O nepodstatné porušení jde vždy, pokud nejsou splněny podmínky dle čl. 8.9.

8.16. Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může bitiba dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může bitiba odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, volba nesmí Zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.

8.17. Neodstraní-li bitiba vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu bitiby.

Uplatnění práv z vadného plnění

8.18. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u bitiby na adrese:

Bitiba GmbH, Kundenservice,

Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 Mnichov, Německo,

zákaznický servis

(https://www.bitiba.cz/contact/)

8.19. Za okamžik uplatnění reklamace pro účely počátku lhůty pro posouzení přípustnosti a vyřízení reklamace se považuje den, kdy bitiba obdržela od Zákazníka oznámení, kterým Zákazník uplatnil svá práva z vadného plnění (reklamaci). O přípustnosti reklamace rozhodne osoba pověřená společností bitiba bez zbytečného odkladu a ve složitých případech do 3 pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává přiměřené časové období potřebné pro odborné posouzení vady podle druhu výrobku či služby.

8.20. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, ledaže se dohodneme na delší lhůtě. Je-li to k posouzení reklamace zapotřebí, Zákazník předloží reklamované zboží bitibě v rámci uvedené 30 denní lhůty, jinak se jedná o objektivní nemožnost posouzení vady a bitiba reklamaci zamítne.

8.21. Uplatnění práv dle čl. 8 těchto obchodních podmínek bitiba Zákazníkovi písemně potvrdí. Současně uvede, kdy bylo právo uplatněno, a dále dobu vyřízení reklamace.

8.22. Při dodání nové věci vrátí Zákazník bitibě na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

8.23. V případě oprávněného uplatnění práv z vadného plnění, bitiba Zákazníkovi uhradí účelně vynaložené náklady bezprostředně spojené s přepravou Zboží za účelem uplatnění reklamace, které byly vynaložené v nezbytném a přiměřeném rozsahu, a dále náklady na poštovné. Za účelně vynaložené náklady se nepovažují náklady na odstranění vady, nebo náklady soudního řízení, jehož předmětem je nárok na přiznání práva z vadného plnění.

8.24. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

8.24.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

8.24.2. použil-li Zákazník věc ještě před objevením vady,

8.24.3. nezpůsobil-li Zákazník nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

8.24.4. prodal-li Zákazník věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Zákazník bitibě, co ještě vrátit může, a dá bitibě náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

8.25. Požádá-li o to Zákazník, potvrdí mu bitiba v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají její povinnosti v případě vadného plnění. V tomto potvrzení bitiba vysvětlí obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí.

9. Způsoby platby

9.1. Platba za zboží je možná prostřednictvím dobírky s Českou poštou, bankovním převodem, platební kartou nebo přes PayPal. Bitiba si vyhrazuje právo v určitých případech akceptovat pouze určité druhy plateb. Platba posíláním hotovosti či šeků není možná.

9.2. Bankovní převod

9.2.1. Pokud si Zákazník přeje platbu bankovním převodem, je nutné zaplatit do 7 dnů po obdržení potvrzení objednávky požadovanou částku na níže uvedené konto (všechny potřebné údaje obdrží Zákazník i v automatickém emailu).

9.2.2. Bankovní spojení pro české Zákazníky:

Bitiba GmbH

Commerzbank pobočka Praha

Číslo účtu: 006218-10609952/6200

SWIFT: COBACZPXXXX

IBAN: CZ85 6200 0062 1800 1060 9952

9.3. Platební karta

9.3.1. Při placení platební kartou bude částka stržena z účtu Zákazníka během jednoho týdne po odeslání zboží. Je možné využít platební karty typu MasterCard a VISA.

9.4. Dobírka

9.4.1. Platba prostřednictvím dobírky je v České republice tím nejčastějším způsobem platby za zboží nakoupené na internetu. Za objednané zboží zaplatíte až při jeho převzetí při osobním odběru nebo poštovnímu doručovateli na poště.

9.5. PayPal

9.5.1. PayPal je internetový platební systém na bázi účtu, který umožňuje komukoliv s e-mailovou adresou posílat a přijímat online platby pomocí své platební karty nebo bankovního účtu. Lze říci, že na internetu mají všichni stejnou banku - Paypal. Na bitiba.cz jej můžete k platbě použít bezpečně, snadno a rychle. Nemusíte zadávat údaje o své kartě pokaždé, když zaplatíte, jedná se tedy o komfortní platební prostředek.

9.6. Apple pay 

V naší aplikaci a mobilním internetovém obchodě je jako platební metoda pro zařízení iOS k dispozici Apple Pay. Tuto platební metodu můžete zvolit v pokladně. Je přístupná prostřednictvím prohlížeče Safari a platit můžete pomocí propojené platební karty. Platíte přímo prostřednictvím svého účtu Apple. Po odeslání objednávky budete přesměrováni na Apple, abyste autorizovali úhradu hodnoty objednávky. Jakmile budeme informováni o vaší autorizaci, začne expedice - v závislosti na době expedice uvedené u zboží.

V závislosti na způsobu platby uloženém u Apple Pay bude z něj ihned po odeslání odečtena faktická fakturovaná částka po odečtení případných slev, poukázek apod

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Bitiba bere ochranu dat svých Zákazníků velmi vážně. Prohlášení o ochraně osobních údajů od bitiba naleznete zde.

11. Marketing a komunikace se zákazníkem

Při uzavření smlouvy uvede zákazník adresu elektronické pošty (e-mail), kterou má společnost bitiba právo použít na přímou reklamu podobného zboží nebo služeb, pokud zákazník v okamžiku sběru informací proti jejímu použití nic nenamítá. Zákazník má vždy právo odmítnout používání elektronické poštovní adresy (e-mailové adresy) zasláním oznámení na zákaznický servis, a to bez jakýchkoli jiných nákladů, než jsou běžné poplatky u Vašeho operátora.

12. Provozovatel internetového obchodu

Bitiba GmbH

Herzog-Wilhelm-Str. 12 15 D-80331 Mnichov

Jednatelé: Geoffroy Lefebvre, Steffen Schüller

Sídlo společnosti: Mnichov, Okresní soud Mnichov, HRB 177246 DIČ: CZ683568436

13. Věrnostní karta bitiba

Zákazník získává automaticky právo bezplatné účasti na kartě s razítky bitiba skrze registraci, vytvoření zákaznického účtu nebo při první objednávce. Podrobnosti o podmínkách účasti naleznete zde.

Zde uvedená elektronická poštovní adresa (e-mail) používá bitiba k informování zákazníka o stavu své karty s razítky a přidruženého poukazu. Zákazník má právo kdykoliv vznést odpor proti používání elektronické poštovní adresy (e-mailové adresy), aniž by mu vznikly jakékoliv náklady kromě nákladů na doručení podle základních tarifů.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14.2. Právní vztahy založené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí německým právem, nepoužije se však Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pokud by však v konkrétním případě užitím německého práva byl Zákazník zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva dle příslušných kolizních norem jinak použilo, pak se pro tyto případy užije právního řádu, kterého by se použilo v případě neexistence volby práva; v případě Zákazníků s bydlištěm v České republice se pro tyto případy užije práva českého.

14.3. Veterinární dietní krmivo by mělo být používáno pouze tam, kde bylo doporučeno, a kde je jeho podávání pravidelně sledováno veterinářem. Veterinář by měl být během krmení pravidelně navštěvován (každých 6 měsíců) a hlavně neprodleně kontaktován v případě zhoršení zdravotního stavu domácího zvířete. Bitiba nenese odpovědnost za následky nesprávného používání veterinárních dietních krmiv a za podávání v případech, kdy to není potřebné.

14.4. Pro smluvní účely Zákazník souhlasí s tím, že mu všechny souhlasy, oznámení, uveřejnění a jiná komunikace a prohlášení mohou být doručovány elektronicky (tj. například na jeho emailovou adresu), přičemž písemná forma je tím zachována.

15. Verze VOP pro tisk

Kliknutím na link "Verze VOP pro tisk" obdrží zákazník VOP ve verzi pro tisk. Tu si může následně vytisknout nebo uložit.

Stav těchto VOP: 07.02.2024