Podmínky používání

Tyto podmínky používání se vztahují na Váš online zákaznický účet na bitiba (dále jen "účet bitiba"), službu, kterou poskytuje společnost bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 Mnichov, Německo (dále jen "bitiba").

Registrací na bitiba souhlasíte s následujícími podmínkami používání:

I. bitiba účet

1. Registrace

1.1 Účet bitiba je určen pro jednotlivé osoby, který je registrovaný na jméno. Z tohoto důvodu je před použitím vyžadována registrace. Požadované údaje na formuláři musí být pravdivě vyplněny uživatelem. Není přípustné zadávat jména nebo adresy třetích stran nebo pseudonym. Po registraci může uživatel používat svůj účet bitiba zadáním svých přístupových údajů (e-mailová adresa a heslo).

1.2 Registrace je možná pouze pro plnoleté osoby. Každý uživatel si může vytvořit pouze jeden účet bitiba.

2. Používání

2.1 Po registraci má uživatel přístup do svého osobního účtu. Zde uživatel najde různé informace. Jedná se například o přehled objednávek, stav objednávek, přehled faktur, seznam přání, doporučení produktů a také osobní údaje. Uživatelé mohou také zadávat více doručovacích adres a snadno a rychle spravovat své údaje.

2.2 Uživatel nesmí sdělovat informace, jako je uživatelské jméno a heslo, jiným osobám. Údaje potřebné k použití musí uživatel uchovávat tak, aby nebyly přístupné třetím stranám, a musí být zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu. Pokud se uživatel dozví o jakémkoli zneužití svých přihlašovacích údajů, je povinen o tom neprodleně informovat bitibu, aby mohla přijmout příslušná opatření.

2.3 Uživatel nese odpovědnost za jakékoli zneužití svých přihlašovacích údajů. To se týká zejména neoprávněného zveřejnění a nesprávného uložení přihlašovacích údajů, které by mohlo vést k jejich zneužití.

2.4 Uživatel zaručuje, že nebude používat žádný software nebo způsoby programování, které mění nebo zhoršují funkci nebo dostupnost účtu bitiba nebo služeb (zejména aplikace bitiba), jako jsou pokusy o hackerské útoky, útoky hrubou silou, používání nebo zasílání spywaru, virů a počítačových červů. Pokud bitiba vydá uživateli oznámení nebo pokyny týkající se používání funkcí účtu bitiba nebo služeb, je uživatel povinen je dodržovat.

2.5 bitiba zpřístupní účet bitiba uživatelům bezplatně na dobu neurčitou. Společnost bitiba si však vyhrazuje právo kdykoli vyloučit jednotlivé uživatele z registrace nebo používání účtu bitiba bez udání důvodu, případně ukončit nebo upravit účet bitiba jako celek nebo jednotlivé služby.

3. Odpovědnost

3.1 společnost bitiba neodpovídá za nepřerušenou dostupnost webových stránek a služeb společnosti bitiba (zejména aplikace bitiba).

3.2 bitiba nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytovaného obsahu webových stránek a služeb. Jakákoli odpovědnost v souvislosti s použitím informací nebo spoléháním se na jejich správnost je vyloučena, pokud společnost bitiba nebo její zástupci nejednali úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Totéž platí pro škody vzniklé v důsledku vady softwaru (aplikace bitiba). To platí i pro nepřímé škody, následné škody a ušlý zisk.

Toto vyloučení se nevztahuje na škody na těle, životě a zdraví a v případě odpovědnosti podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a v případě porušení podstatných smluvních povinností (kardinálních povinností). Kardinální povinnosti jsou takové povinnosti, které umožňují řádné plnění smlouvy a na jejichž plnění se může smluvní partner spoléhat.

3.3 V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky ("odkazy" nebo "hypertextové odkazy") se bitiba distancuje od obsahu těchto externích webových stránek. bitiba nenese odpovědnost za tyto webové stránky ani za jejich externí obsah. Odpovědnost nese výhradně poskytovatel těchto webových stránek nebo osoby odpovědné za externí obsah.

4. Úprava účtu bitiba, služeb a podmínek používání

4.1 společnost bitiba může kdykoli změnit funkce účtu bitiba, služby bitiba (zejména u aplikace bitiba) a podmínky používání, aby zohlednila změny právních předpisů, nerovnováhu mezi plněním a odměnou, která může vzniknout později, nebo mezery v předpisech. Změna je možná také za účelem nabídky nových služeb, úpravy starých služeb nebo jejich ukončení. bitiba může také obecně ukončit provoz účtu bitiba.

4.2 V případě změny jsou nové podmínky používání zaslány uživateli e-mailem. Nové podmínky používání se považují za odsouhlasené, pokud proti nim uživatel nevznese písemně námitky na adresu bitiby do 15 dnů od obdržení nových podmínek používání. Námitku lze vznést prostřednictvím žádosti o výmaz účtu bitiba prostřednictvím zákaznického servisu bitiba nebo písemnou námitkou. bitiba bude uživatele v oznámení o změně informovat o existenci tohoto práva na námitku a o tom, že změny budou považovány za schválené, pokud uživatel nevznese písemnou námitku do 15 dnů od obdržení oznámení o změně.

V případě námitky bude účet uživatele vymazán dva týdny po uplynutí lhůty pro podání námitky a smlouva s uživatelem bude ukončena. Vymazáním účtu se automaticky ukončí účast uživatele na dalších službách bitiba.

5. Vymazání a ukončení

5.1 bitiba může smazat účet uživatele služeb bitiba a zcela ukončit smlouvu s uživatelem nebo ukončit účast uživatele na službě, pokud uživatel porušuje tyto podmínky používání nebo pokud existují jiné oprávněné důvody na straně společnosti bitiba (zejména důvodné podezření na manipulaci (vícenásobné registrace, zneužití údajů nebo identity, podvod nebo použití pro komerční účely nebo objednávky v množství, které není obvyklé pro domácnost). Pokud bitiba smazala účet uživatele na bitibě a/nebo ukončila jeho účast na jedné nebo více službách, uživatel se nesmí znovu zaregistrovat bez výslovného souhlasu společnosti bitiba.

5.2 Uživatel může kdykoli vymazat svůj účet bitiba a/nebo ukončit jednu nebo více služeb.

5.3 Vymazání účtu bitiba bude mít za následek, že uživatel nebude moci využívat dalších služeb. To také například znamená, že uživatel již nebude moci používat aplikaci bitiba a program věrnostní karty bitiba a také ostatní slevy pozbydou platnosti.

Stav těchto podmínek: 19.7.2021