Váš košík

Váš nákupní košík je bohužel prázdný.

bitiba aplikace

Stáhnout
Doprava zdarma při objednávce nad 799 Kč**

Podmínky účasti na spořícím programu zoohit

Pro spořící program zoohit platí ve smluvním vztahu mezi zákazníkem a společností zooplus AG následující podmínky, ve znění platném v okamžiku uzavření smlouvy:

1. Účast

Oprávněni k účasti v programu jsou zákazníci způsobilí k právním úkonům, kteří byli vybráni společností zooplus AG.
Na účast v programu neexistuje právní nárok. Výběr účastníků je oprávněna provést pouze zooplus AG.

2. Uzavření smlouvy

Online zobrazení možnosti využití spořícího programu zoohit vybranému zákazníkovi nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy ve smyslu §§ 145 a násl. občanského zákoníku Spolkové republiky Německo (BGB). Toto zobrazení je nezávazné a znamená výzvu zákazníkovi k odeslání nabídky na uzavření smlouvy.
Odesláním nabídky (objednávky) ze strany zákazníka nedochází k uzavření smlouvy. Zákazník obdrží emailem potvrzení o doručení objednávky (potvrzení objednávky). Toto potvrzení objednávky nepředstavuje přijetí nabídky, jedná se pouze o informativní potvrzení o tom, že objednávka byla doručena.
Smlouva se společností zooplus AG je uzavřena v okamžiku, kdy zooplus AG přijme nabídku zákazníka tak, že zákazníkovi odešle objednaný spořící program emailem a následujícím emailem potvrdí zaslání spořícího programu (potvrzení o zaslání). Smlouva je uložena u zooplus AG za účelem administrativního zpracování. Zákazníkovi je mimo zaslání v potvrzujícím emailu zpřístupněna pouze tehdy, pokud zákazník prokáže společnosti zooplus AG zvláště důležitý zájem na novém zaslání.
zooplus AG si vyhrazuje právo odmítnout z hospodářských důvodů a bez odůvodnění došlé objednávky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

3. Spořící program

3.1 Obecně

Zakoupením spořícího programu získáte na předem určené období slevu v určité procentní výši na zboží, objednané na zoohit.
Je možné zakoupit vždy pouze jeden spořící program a to ve spojení s nákupem zboží.
Vybraný spořící program platí pouze pro ten zákaznický účet zoohit, ve kterém byl objednán. Spořící program není přenosný mezi více zákaznickými účty.

3.2 Ceny a poštovné

Platí ceny v okamžiku objednávky. Ceny zahrnují zákonnou sazbu německé daně z přidané hodnoty (v současné době 19%).

Za objednávku spořícího programu se neplatí zvláštní poštovné ani balné.

3.3 Platba, splatnost, prodlení

Po objednání spořícího programu Vám bude jeho cena přičtena k ceně objednávky zboží.
Způsob platby, zvolený pro objednávku zboží, platí i pro objednávku spořícího programu.

Možné způsoby platby spořícího programu jsou: převodem na bankovní účet, PayPalem a platební kartou. zooplus AG si vyhrazuje právo akceptovat v jednotlivých případech pouze určitý způsob platby. Platba zasláním hotovosti nebo šeku není možná. V případě jejich ztráty nenese zooplus AG žádnou odpovědnost.

Platba platební kartou

Při platbě platební kartou proběhne stažení platby do jednoho týdne po zaslání spořícího programu.

Platba PayPalem

Platba převodem na bankovní účet

Prosíme kontaktujte náš zákaznický servis.

Pokud se dostanete s Vaší platbou do prodlení, vyhrazuje si zooplus AG právo účtovat Vám poplatky z prodlení.

Při uplatňování kupónů a slev dbejte na specifické podmínky jejich uplatnění, jako např. minimální hodnota objednávky, platnost atd. V každém případě je možné uplatnit pouze jeden kupón či jednu slevu na objednávku. Výplata kupónu či slevy v hotovosti nebo následné uplatnění v již zadané objednávce nejsou možné. Další prodej kupónů a slev není dovolen.

Bankovní spojení pro české zákazníky:

zooplus AG
Commerzbank pobočka Praha
Č.ú.: 006218-0010457493
Kód banky: 6200

Pro mezinárodní převod:

zooplus AG
Commerzbank pobočka Praha
IBAN: CZ89 6200 0062 1800 1045 7493
SWIFT (BIC): COBACZPX

Prosíme, informujte se o našich ochranných standardech a platebních podmínkách.

3.4 Odečtení slevy

Procentní sleva bude odečtena z hodnoty každé u zoohit zadané objednávky zboží v rámci doby platnosti slevy, odečtení slevy z ceny objednávky proběhne automaticky.
Odečtení proběhne až poté, co byly odečteny případné jiné slevy, avšak před přičtením ceny poštovného a balného k ceně objednávky. Sleva se tedy nevztahuje na případné poštovné a balné.
První odečtení slevy je možné u objednávky, zadané po zaslání spořícího programu a doručení potvrzení o jeho zaslání.
Výplata uspořené částky v hotovosti není možná.

3.5 Platnost

Platnost spořícího programu začíná doručením potvrzení o jeho odeslání na Vaši emailovou adresu a trvá po celou dobu Vámi zvolené lhůty platnosti.
Potvrzení o odeslání spořícího programu je zasláno ca. 2 pracovní dny po doručení objednávky. V případě prodlení Vás budeme obratem informovat.
Uplynutím Vámi zvolené doby platnost spořícího programu automaticky končí. Jeho prodloužení nebo nové objednání není možné, s výjimkou případu, kdy zooplus AG tuto možnost vybraným zákazníkům nabídne. Na tuto nabídku neexistuje právní nárok.
Objednat další spořící program není možné.

3.6 Informace o stavu spořícího programu

Po přihlášení do sekce našich stránek „můj zoohit“ se můžete kdykoli informovat o Vašem spořícím programu.

4. Poučení o odstoupení od kupní smlouvy

Právo na odstoupení

Od uzavřené smlouvy máte právo v písemné formě (např. dopis, fax, email) odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet od obdržení tohoto poučení v textové formě, avšak nikoli před uzavřením smlouvy a také nikoli před splněním naší informační povinnosti podle ust. čl. 246, § 2 ve spojení s § 1 odst. 1 a 2 EGBGB a také našich povinností dle ust. § 312g odst. 1 věty první BGB ve spojení s ust. čl. 246 § 3 EGBGB. K zachování této lhůty k odstoupení od smlouvy postačuje včasné odeslání písemného odvolání.

Písemné odstoupení od smlouvy zašlete prosíme na adresu:
zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München

Pro účely odvolání elektronickou cestou se obraťte na náš Zákaznický servis.

Použijte k tomu prosíme náš Kontaktní formulář.

Následky odstoupení od smlouvy

V případě účinného odstoupení od smlouvy je nutno oboustranně obdržená plnění vrátit, popřípadě vydat i užitky z nich (např. úroky). Prosíme Vás, abyste nám k tomuto účelu sdělili Vaše platné bankovní spojení, pakliže ho do této doby ještě nemáme. V případě, kdy nám obdrženou zásilku a její užitky (např. výhody vzniklé používáním) nemůžete vrátit popř. vydat buď celé nebo jejich část nebo je vrátíte ve zhoršeném stavu, musíte do té míry nahradit jejich hodnotu. Závazky k vrácení zaplacených finančních částek musí být splněny během 30 dnů. Tato lhůta začíná pro Vás běžet okamžikem odeslání Vašeho odstoupení od smlouvy nebo věci; pro nás jejich (odvolání/věc) obdržením.

Zvláštní upozornění

Vaše právo na odstoupení od smlouvy zaniká, pokud je smlouva úplně splněna oběma smluvními stranami na jejich výslovné přání před tím, než bylo z Vaší strany od smlouvy odstoupeno.

Konec poučení o právu na odstoupení od smlouvy

5. Ochrana osobních údajů

Prosíme, přečtěte si naše podrobné prohlášení o ochraně osobních údajů.

6. Výpověď

Spořící program je možné z Vaší strany kdykoli bez nutnosti dodržet jakoukoli lhůtu písemně vypovědět. Cena spořícího programu v tomto případě nebude vrácena. Výpověď zašlete prosíme na adresu:
zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München

Pro účely výpovědi elektronickou cestou se obraťte na náš Zákaznický servis.

Použijte k tomu prosíme náš Kontaktní formulář.

Zooplus AG je oprávněna vypovědět spořící program z důležitých důvodů dle svého uvážení s výpovědní lhůtou 14 dnů. Vámi zaplacená cena spořícího programu Vám v tomto případě bude vrácena v plné výši.

7. Změna podmínek

Zooplus AG je oprávněna spořící program zrušit nebo jednostranně změnit či doplnit podmínky, pokud je to nutné např. k přizpůsobení na změněné (např. zákonné či technické) rámcové podmínky. O přizpůsobení Vás bude zooplus AG informovat emailem spolu se sdělením obsahu změněných podmínek. Změna se stává součástí uzavřené smlouvy, pokud do 2 dnů po obdržení infomace o změně nevyjádříte písemně či v textové formě nesouhlas s touto změnou. Nesouhlas je nutno adresovat společnosti zooplus AG dopisem, emailem či faxem.

8. Provozovatel internetového obchodu

zooplus AG

Sonnenstraße 15 80331 München

zastoupená:
Dr. Cornelius Patt
Andreas Grandinger
Dr. Mischa Ritter
Florian Welz

Sídlo společnosti: Mnichov
Obvodní soud Mnichov, oddíl B (HRB) vložka 125080

USt-IdNr. DE 200 164 421

9. Zákaznický servis

Náš zákaznický servis je Vám k dispozici prostřednictvím

Kontaktního formuláře
nebo telefonicky na čísle:
+420 2 28 88 29 47 od pondělí do pátku vždy od 09:00 do 14:00 hodin

10. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy vznikající z této smlouvy mezi zooplus AG a zákazníky a právní vztahy s nimi související, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti, se řídí právním řádem Německé spolkové republiky s vyloučením práva OSN o mezinárodní koupi zboží (sdělení č. 160/1991 Sb., Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - CISG).

11. Verze všeobecných obchodních podmínek (VOP) pro tisk